การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า
ตัวชี้วัด

1 จำนวนประเทศที่มีการบูรณาการประเด็นด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้าไว้ในหลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา

2 จำนวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมความเข้มแข็งในการสร้างขีดความสามารถระดับสถาบัน ระบบ และบุคคลในการปรับตัว การลดก๊าซเรือนกระจก การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน